EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH - regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania.
26 kwietnia 2010 - 29 kwietnia 2010 (4 dni)
Warszawa

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH - regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania.

W dniach 27-28 kwietnia 2010r., w Warszawie, odbyła się konferencja: ”Emisje gazów cieplarnianych. Regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania”. Konferencję rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, p. Tomasza Chruszczowa, Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery oraz p. Urszuli Allam-Pelki, Naczelnik Wydziału, którzy omówili wpływ efektów negocjacji klimatycznych w Kopenhadze oraz kluczowe zmiany prawne dotyczące zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Prelekcja p. Profesora Jana Szyszko, b. Ministra Środowiska, wpisała się w całość tematyki prac Rządu z ostatnich lat, wskazując na sukcesy i porażki działań. Burzliwe dyskusje nad zakresem legislacji ostudziło wystąpienie p. Zdzisława Murasa, Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie możliwości obniżania emisji z wykorzystaniem źródeł kogeneracji i źródeł odnawialnych.

 

Ożywioną dyskusję wywołała prelekcja przedstawiciela Komisji Europejskiej, p. Marzeny Chodor, która określiła wymogi i zasady przejściowego przyznawania bezpłatnych przydziałów uprawnień z podziałem na branże i instalacje. Żadne pytanie nie pozostawiono bez odpowiedzi. Dopełnieniem pierwszego dnia konferencji było niezwykle ciekawe wystąpienie doświadczonego eksperta, p. Wojciecha Piskorskiego, Prezesa Carbon Engineering, który omówił zarówno możliwości w zakresie mechanizmów projektowych po 2012r. jak również metody optymalizacji zakupu jednostek dostępnych dla uczestników rynku pozwalających zdywersyfikować działania konieczne dla pozyskania brakujących uprawnień.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się prelekcją Mec. Daniela Chojnackiego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka o zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji handlu uprawnieniami do emisji C02 oraz możliwościach działań, jeśli kontrahent nie wywiązuje się z zobowiązań. Kolejne prelekcje poświęcono przedstawieniu prognoz analityków na temat płynności nowego rynku w obliczu rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w systemie handlu na przykładzie lotnictwa oraz omówieniu i porównaniu najlepszych metod zapewnienia rzetelności pomiarów w III okresie rozliczeniowym. Uzupełnieniem tematyki gazów CO2, SO2 i NOx było rozszerzenie zakresu zagadnień o dokumenty ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko w ramach zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom omówione przez Radcę prawnego Marcina Kaźmierskiego z Kancelarii Ekologicznej. Niezwykle ciekawe wystąpienie dotyczyło stanu zaawansowania prac nad wdrożeniem aukcjoningu w Polsce, które przedstawił znany ekspert z branży, p. Emil Wróblewski, z Banku Ochrony Środowiska. Dopełnieniem tematyki całej konferencji była prelekcja przedstawiciela ZAK S.A., p. Tadeusza Dobrzańskiego, omawiającego wiele ciekawych aspektów pilotażowej instalacji zeroemisyjnego kompleksu energokarbochemicznego CCS o nazwie „Projekt Kędzierzyn – Koźle elektrownia poligeneracyjna z usuwaniem dwutlenku węgla”.

Konferencję poprzedził dzień specjalny, 26 kwietnia, poświęcony SO2 i NOx w kontekście Krajowego Planu Redukcji Emisji dla LCP oraz zwolnień w okresie przejściowym, warunkowanych derogacjami. Prelekcję dotyczącą projektu ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania omówiła p. Krystyna Panek – Gondek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu z Ministerstwa Środowiska. Uczestnicy spotkania uzyskali szereg informacji na temat wytycznych dotyczących utrzymania pomiarów ciągłych dzięki prelekcji p. Ministra Andrzeja Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pani Olga Łukasiewicz, Radcy GIOŚ.
Spotkanie kończyła prelekcja eksperta z zagranicy, p.Svena JP Starckx, Dyrektora Zarządzającego  Carbon Constraint Initiatives – CCI bvba, który opowiedział o doświadczeniach rynku holenderskiego funkcjonowania obrotu emisjami NOX

Konferencji towarzyszyły warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogli przeanalizować krok po kroku wejście i obrót uprawnieniami na aukcji. Symulacja odbyła się na giełdzie Climex. Była prowadzona przez p. Saschę Bloemhoff, doświadczonego eksperta. Symulacja była prowadzona przy udziale Zespołu ekspertów w Utrechcie.  Uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami obowiązującymi na giełdzie analizując 3 podejścia przewidywane jako docelowe rozwiązanie w systemie handlu uprawnieniami. Ogromna wiedza i kompetencje Pani Bloemhoff przełożyły się na praktyczną formę warsztatów i jasne przedstawienie zasad kupowania i sprzedawania jednostek.

Z przyjemnością informujemy, że bardzo pozytywne opinie z Państwa strony skłaniają nas do kontynuacji tej tematyki w przyszłości.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?