Zarządzanie energią i mediami w przedsiębiorstwie. Strategia, perspektywa, praktyka, koszty
23 kwietnia 2008 - 25 kwietnia 2008 (3 dni)
Nadarzyn

Zarządzanie energią i mediami w przedsiębiorstwie. Strategia, perspektywa, praktyka, koszty

Konferencja „Zarządzanie energią i mediami w przedsiębiorstwie. Strategia, perspektywa, praktyka, koszty” odbyła się w dniach 23-25 kwietnia br. Zgromadziła przedstawicieli zakładów przemysłowych różnych branż. Wspólną cechą wszystkich uczestników była chęć podniesienie energoefektywności zakładu oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zmiany dostawcy energii.

Pierwszy dzień konferencji otworzył Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wykład na temat aspektów prawnych w związku z liberalizacją rynku energii elektrycznej w Polsce spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Zostały poruszone kwestie istotne z punktu widzenia każdego odbiorcy energii. Uczestnicy mieli bardzo dużo pytań, trwała ożywiona dyskusja. Wystąpienie przedstawiciela regulatora rynku energii zostało bardzo wysoko ocenione.

Kolejna prelekcja poświęcona była zabezpieczeniu dostaw energii pod kontem ubiegania się o dotacje z funduszy unijnych. Informacje o wielkości alokacji środków pieniężnych oraz programy, w ramach których można ubiegać się na dotację zainteresowały szczególnie tych uczestników, których zakłady pracy planują zainwestować w rozwój własnych sieci przesyłowych, modernizację infrastruktury, rozwój gałęzi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Uruchomienie funduszy unijnych w tym zakresie może być szansą dla przedsiębiorstw na dalszy ich rozwój.

Pierwszy dzień zakończyła prelekcja Artura Kostki z Pricewaterhousecoopers, który podczas swojego wystąpienia omówił polskie doświadczenia wdrożenia zasady TPA w przedsiębiorstwach oraz mówił o przesłankach wyboru dostawcy energii. Tematem przewodnim całej konferencji były zagadnienia optymalizacji wykorzystania energii, prelekcja podczas której zostały poruszone zagadnienia z zakresu wprowadzenia zasady TPA, zatem i tak część konferencji spotkała się z zainteresowaniem i skutkowała dużą liczbą pytań.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem Bronisława Pytela z GM Manufacturing, który swój wykład o efektywnym zarządzaniu energią oparł na doświadczeniach swojego zakładu w Gliwicach. General Motors od kilku lat praktykuje zasadę TPA. W formie case study zostały omówione poszczególne elementy racjonalizacji zużycia energii. Ze względu na typ prelekcji – studium przypadku, który umożliwia poznanie na konkretnym przykładzie wprowadzonych rozwiązaniach i ich skutkach, uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w dyskusji i zadawali wiele szczegółowych pytań.

Druga prelekcja, również wygłoszona w formie case study, została poprowadzona przez Pawła Ziółkowskiego, Głównego Energetyka z Anwilu. Jej tematem była optymalizacja budżetu przy zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Podobnie jak wcześniejsza prelekcja i ta spotkała się z dużym zainteresowaniem i obfitowała w pytania.

W drugiej części dnia wystąpił przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pan Wiesław Krajczyński, który mówił o tym jak ważne są z punktu widzenia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem działania proekologiczne, które wpisują się w rozwój całego przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska, nowe technologie, ograniczenie emisji ścieków i gazów cieplarnianych są jednym z elementów zasad zrównoważonego rozwoju.

Ostatnią prelekcją tego dnia było wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Polskich Energetyków Witolda Zdunka. Uzupełnił poprzedni wykład o zrównoważonym rozwoju o prelekcję na temat odnawialnych źródeł energii i przyszłości energetyki na świecie. W obliczu kończących się naturalnych źródeł energii, mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju jak i poszczególnych przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie dostaw energii, przyszłość energetyki na świecie przestała być domeną rządu i instytutów badawczych, a poszerzyła się o krąg przemysłowców i ludzi biznesu, dla których stałość dostaw energii jest podstawą działania.

Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników. Została bardzo wysoko oceniona pod względem merytoryczny. Olbrzymie zainteresowanie oraz podstawę do dyskusji wzbudziła prelekcja przedstawiciela URE. Kontakt z urzędnikiem, który na co dzień zajmuje się sprawami rynku energii w Polsce, a którego wszyscy jesteśmy uczestnikami.

Trzeci dzień konferencji był dniem specjalnym o formule seminaryjnej i w całości był poświęcony zagadnieniom związanym ze zmianą dostawcy energii. Jako pierwsi wystąpili radcy prawni z Kancelarii CWW z Wrocławia, Tomasz Dobrzyński i Krzysztof Załuski. Omówione zostały aspekty prawne zmiany dostawcy energii, wymogi formalno-prawne umów i sposobu przeprowadzenia samego procesu wdrożenia zasady TPA.

Jako kolejni wykładowcy z cyklem prelekcji wystąpili Marek Kulesa i Waldemar Gochnio z Towarzystwa Obrotu Energią. Zostały poruszone takie tematy jak transakcje sprzedaży energii elektrycznej z uwzględnieniem specyfiki rynku energii, sprzedaż energii dla odbiorcy krańcowego w ramach zasady TPA, przesłanki zmiany dostawcy energii, w formie case study zostały przedstawione strategie odbiorców i sprzedawców jakie można spotkać na polskim rynku. Ideą dnia specjalnego było szczegółowe omówienie zalet i wad, sposobu poruszania się po zliberalizowanym rynku energii. Cel został osiągnięty. Dzień specjalny został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Szczególną uwagę zwracali na wysoki poziom prelekcji i szczegółowe zaprezentowanie tematu.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?